Joutsen Media Oy tilinpäätös 1.1.-31.12.2018

Joutsen Media Oy tilinpäätös 1.1.-31.12.2018 pdf-muodossa.


Hallituksen ehdotus yhtiön asettamisesta selvitystilaan

JOUTSEN MEDIA OY
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.3.2019

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖN ASETTAMISESTA SELVITYSTILAAN

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää:
– asettaa yhtiön selvitystilaan 1.4.2019 alkaen;
– valita yhtiölle yhden selvitysmiehen;
– valita selvitysmieheksi suostumuksensa mukaisesti varatuomari Jouni Vainionpään; ja
– että selvitystilan aikana tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajana KHT Pekka Alatalo ja varatilintarkastajana KHT Tapio Raappana.

Oulu, 15.2.2019
Hallitus


Yhtiökokouskutsu: Kokous 25.3.2019

JOUTSEN MEDIA OY

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Joutsen Media Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 25.3.2019 kello 14:00 alkaen Radisson Blu Hotel, Oulussa osoitteessa Hallituskatu 1, 90100 Oulu.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä päätetään yhtiön asettamisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 4,50 euroa/osake.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lekatie 4, 90150 Oulu ja internetsivulla www.joutsenmedia.fi.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 20.3.2019 kello 16:00 mennessä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumisen voi suorittaa myös kirjallisesti osoitteella Joutsen Media Oy, Maritta Parkkinen, PL 52, 90101 Oulu tai puhelimitse numeroon 044-7370332/Maritta Parkkinen tai sähköpostilla osoitteeseen osakeasiat@joutsenmedia.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Oulussa 13.2.2019

HALLITUS


Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Joutsen Media Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 1.8.2018

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja


Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Joutsen Median hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi:


Kaleva ostaa valtaosan Joutsen Median toiminnoista

VAL­TA­O­SAJout­sen Me­di­an toi­min­nois­ta siir­tyy Ka­le­van omis­tuk­seen. Ou­lu­lai­set me­di­ayh­ti­öt ovat so­pi­neet lii­ke­toi­min­ta- ja osa­ke­kaup­po­ja si­säl­tä­väs­tä jär­jes­te­lys­tä, joka as­tuu voi­maan vii­meis­tään lo­ka­kuun alus­sa tänä vuon­na.

Koil­lis­sa­no­mat on Ka­le­van omis­tuk­seen siir­ty­vien leh­tien jou­kos­sa.

MO­LEM­PIENyh­ti­öi­den toi­mi­tus­joh­ta­jat – Ka­le­van Juha Laak­ko­nen ja Jout­sen Me­di­an Sau­li Hui­ku­ri – to­te­a­vat, et­tä ta­voit­tee­na on en­nen kaik­kea var­mis­taa laa­duk­kai­den pai­kal­lis­ten si­säl­tö­jen ja pal­ve­lu­jen tar­jon­ta poh­jois­suo­ma­lai­sil­le.

Ka­le­van toi­mi­tus­joh­ta­ja Laak­ko­nen ko­ros­taa, et­tä di­gi­ta­li­saa­tio ja glo­baa­li kil­pai­lu muok­kaa­vat vah­vas­ti me­dia-alaa. Me­nes­ty­mi­nen vaa­tii alan yri­tyk­sil­tä en­tis­tä le­ve­äm­piä har­ti­oi­ta, min­kä vuok­si kon­so­li­doi­tu­mi­nen ete­nee. Hyvä osoi­tus täs­tä on nyt to­teu­tet­ta­va yri­tys­jär­jes­te­ly.

– Saam­me Ka­le­val­le li­sää voi­ma­va­ro­ja tuot­taa di­gi­taa­li­sia tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja, mut­ta tämä jär­jes­te­ly teh­dään myös pai­kal­li­suu­den puo­les­ta. Us­kom­me et­tä laa­duk­kai­ta pai­kal­li­sia tuot­tei­ta kai­va­taan ja ky­sy­tään, hän to­te­aa.

Laak­ko­nen muis­tut­taa li­säk­si, et­tä Ka­le­van stra­te­gi­an mu­kais­ta on ha­kea kas­vua niin hank­ki­mal­la omis­tuk­seen­sa me­di­oi­ta kuin luo­mal­la uu­sia mark­ki­noin­ti­pal­ve­lu­ja ja -alus­to­ja. Vas­ti­kään Ka­le­va on os­ta­nut Al­ma Me­di­an La­pis­sa il­mes­ty­vät leh­det ja sitä en­nen Al­ma Me­di­an kus­tan­ta­mat pai­kal­lis­leh­det Poh­jois-Poh­jan­maal­la.

Nyt Ka­le­van omis­tuk­seen siir­ty­vät Jout­sen Me­di­an pai­kal­lis­leh­det Koil­lis­sa­no­mat, Ii­jo­ki­seu­tu, Pu­das­jär­vi-leh­ti, Ran­ta­la­keus, Sii­ka­jo­ki­laak­so ja Ou­lu-leh­ti sekä Kol­mi­o­kir­jan noin kuu­si­kym­men­tä ai­ka­kaus­leh­teä. Li­säk­si jär­jes­te­lyn myö­tä Ka­le­van omis­tuk­seen tu­le­vat omis­tu­so­suu­det Ou­lun Suo­ra­ja­ke­lu Oy:stä ja Kuu­sa­mos­sa toi­mi­vas­ta Koil­lis­ja­ke­lu Oy:stä.

JOUT­SENMe­di­an toi­mi­tus­joh­ta­ja Sau­li Hui­ku­ri ker­too, et­tä Jout­sen Me­di­an lii­ke­toi­min­nas­ta oli kiin­nos­tu­nut use­am­pi­kin taho. Yh­tiö ha­lu­si kui­ten­kin so­pi­muk­seen Ka­le­van kans­sa, jot­ta Poh­jois-Suo­mes­sa oli­si riit­tä­vän suu­ri toi­mi­ja pi­tä­mäs­sä alu­een puo­lia.

– Tämä so­pi­mus tur­vaa myös pa­rem­min ny­kyi­set työ­pai­kat ja tuo työn­te­ki­jöil­le laa­jem­mat mah­dol­li­suu­det ha­keu­tua uu­sien me­di­a­toi­min­to­jen pii­riin sekä sa­mal­la ke­hit­tää omaa osaa­mis­taan, hän ar­vi­oi.

Hui­ku­ri ar­vi­oi myös, et­tä jär­jes­te­ly on myön­tei­nen Jout­sen Me­di­an osak­kei­den ar­von ke­hit­ty­mi­sen kan­nal­ta. Jout­sen Me­dia jat­kaa Suo­men Kes­kus­tan ää­nen­kan­nat­ta­jan Suo­men­maan jul­kai­se­mis­ta. Li­säk­si sen omis­tuk­seen jää eräi­tä toi­mi­ti­lo­ja.

YRI­TYS­KAU­PAN to­teu­tu­mi­nen vaa­tii vie­lä Jout­sen Me­di­an yh­ti­ö­ko­kouk­sen hy­väk­syn­nän. Yli­mää­räi­nen yh­ti­ö­ko­kous pi­de­tään elo­kuun alus­sa. Jär­jes­te­lyl­lä on suu­rim­pien osak­kee­no­mis­ta­jien tuki.


Yhtiökokouspöytäkirja

Joutsenmedian yhtiökokous pidettiin 23.4.2018. Voit ladata yhtiökokouksenpöytäkirjan täältä


Yhtiökokouspöytäkirja

Joutsen Media Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2017 klo 8:00.
Katso tästä yhtiökokouksen pöytäkirja.


Koillissanomat ja Iijokiseutu palkittiin vuoden parhaina verkkolehtinä

Koillissanomat ja Iijokiseutu voittivat omat sarjansa Sanomalehtien Liiton järjestämässä vuoden 2016 Paikallislehtikilpailussa.

Kuusamossa ilmestyvä sanomalehti Koillissanomat voitti vähintään kolme kertaa viikossa ilmestyvien lehtien verkkokilpailun. Koillissanomien voiton perustelut:

Erinomainen verkkolehti. Lehdessä on helppo liikkua, ja mielekästä lukemista löytyy runsaasti. Jopa pääkirjoitukset ovat oivaltavia. Lehden värimaailma on raikas ja tuore, ja etusivun taitto on onnistunut ja harmoninen. Some‐kanavien uusimpia päivityksiä on vaivatonta selailla ikkunoiden avulla. Instagramista plussaa! Verkkolehti on selvästi hyvin kiinni lukijoidensa arjessa.

Yksipäiväisten lehtien verkkokilpailun voitti Pudasjärvellä ilmestyvä Iijokiseutu. Iijokiseudun voiton perustelut:

Verkkolehden sivut ovat helppokäyttöiset. Lehdessä liikkuminen on vaivatonta, ja lukijalle tarjotaan jatkuvasti lisää luettavaa. Taitto on nykyaikainen ja värimaailmaltaan toimiva. Uutisten jaottelu on etusivulla onnistunut. Some‐kanavia tuodaan verkkolehdessä esiin, ja lukijoita kannustetaan osallistumaan sisällön tuotantoon. Lehdellä on ammattimainen ote paikallisuutisointiin.

Paikallislehtikilpailun verkkokilpailun raadissa oli viisi journalistiopiskelijaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. Verkkoraadin työtä ohjasi toimittaja Antti Järvi.

Paikallislehtikilpailuun osallistui 88 lehteä ja 33 verkkopalvelua. Parhaat paikallislehdet palkittiin Sanomalehtien Liiton Suurilla lehtipäivillä Porvoossa 3.11.2016.


Juha Honkalasta Oulu-lehden päätoimittaja

Oulu-lehden uudeksi päätoi­mit­ta­jaksi on valittu Sotkamo-lehden nykyinen päätoimittaja Juha Honkala, 39.

Raahe­lais­läh­töinen Honkala aloittaa uudessa pestissään heti, kun Sotkamo-lehti on valinnut hänelle korvaajan. Siihen saakka Oulu-lehden vt.päätoi­mit­tajan virkaa hoitaa toimittaja Matti Kuoppala, 37.