Yhtiökokouskutsu: Kokous 25.3.2019

JOUTSEN MEDIA OY

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Joutsen Media Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 25.3.2019 kello 14:00 alkaen Radisson Blu Hotel, Oulussa osoitteessa Hallituskatu 1, 90100 Oulu.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä päätetään yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 4,50 euroa/osake.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lekatie 4, 90150 Oulu ja internetsivulla www.joutsenmedia.fi.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 20.3.2019 kello 16:00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Joutsen Media Oy, Maritta Parkkinen, PL 52, 90101 Oulu tai puhelimitse numeroon 044-7370332/Maritta Parkkinen tai sähköpostilla osoitteeseen osakeasiat@joutsenmedia.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Oulussa 13.2.2019

HALLITUS


Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Joutsen Media Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 1.8.2018

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja


Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Joutsen Median hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi:


YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUSKUTSU JA ILMOITTAUTUMINEN

JOUTSEN MEDIA OY

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUSKUTSU

 

Joutsen Media Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Keskiviikkona 1.8.2018 kello 09:00 yhtiön pääkonttorilla, osoitteessa Lekatie 4, 90140 Oulu. Linkki ilmoittautumiseen löytyy täältä.

Katso lisätietoja tästä yhtiökokouskutsusta

 

Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 27.7.2018 kello 12:00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Joutsen Media Oy, Maritta Parkkinen, PL 52, 90101 Oulu tai puhelimitse numeroon 044-7370332/Maritta Parkkinen tai sähköpostilla osoitteeseen maritta.parkkinen@joutsenmedia.fi taikka täältä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

 

 


Kaleva ostaa valtaosan Joutsen Median toiminnoista

VAL­TA­O­SAJout­sen Me­di­an toi­min­nois­ta siir­tyy Ka­le­van omis­tuk­seen. Ou­lu­lai­set me­di­ayh­ti­öt ovat so­pi­neet lii­ke­toi­min­ta- ja osa­ke­kaup­po­ja si­säl­tä­väs­tä jär­jes­te­lys­tä, joka as­tuu voi­maan vii­meis­tään lo­ka­kuun alus­sa tänä vuon­na.

Koil­lis­sa­no­mat on Ka­le­van omis­tuk­seen siir­ty­vien leh­tien jou­kos­sa.

MO­LEM­PIENyh­ti­öi­den toi­mi­tus­joh­ta­jat – Ka­le­van Juha Laak­ko­nen ja Jout­sen Me­di­an Sau­li Hui­ku­ri – to­te­a­vat, et­tä ta­voit­tee­na on en­nen kaik­kea var­mis­taa laa­duk­kai­den pai­kal­lis­ten si­säl­tö­jen ja pal­ve­lu­jen tar­jon­ta poh­jois­suo­ma­lai­sil­le.

Ka­le­van toi­mi­tus­joh­ta­ja Laak­ko­nen ko­ros­taa, et­tä di­gi­ta­li­saa­tio ja glo­baa­li kil­pai­lu muok­kaa­vat vah­vas­ti me­dia-alaa. Me­nes­ty­mi­nen vaa­tii alan yri­tyk­sil­tä en­tis­tä le­ve­äm­piä har­ti­oi­ta, min­kä vuok­si kon­so­li­doi­tu­mi­nen ete­nee. Hyvä osoi­tus täs­tä on nyt to­teu­tet­ta­va yri­tys­jär­jes­te­ly.

– Saam­me Ka­le­val­le li­sää voi­ma­va­ro­ja tuot­taa di­gi­taa­li­sia tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja, mut­ta tämä jär­jes­te­ly teh­dään myös pai­kal­li­suu­den puo­les­ta. Us­kom­me et­tä laa­duk­kai­ta pai­kal­li­sia tuot­tei­ta kai­va­taan ja ky­sy­tään, hän to­te­aa.

Laak­ko­nen muis­tut­taa li­säk­si, et­tä Ka­le­van stra­te­gi­an mu­kais­ta on ha­kea kas­vua niin hank­ki­mal­la omis­tuk­seen­sa me­di­oi­ta kuin luo­mal­la uu­sia mark­ki­noin­ti­pal­ve­lu­ja ja -alus­to­ja. Vas­ti­kään Ka­le­va on os­ta­nut Al­ma Me­di­an La­pis­sa il­mes­ty­vät leh­det ja sitä en­nen Al­ma Me­di­an kus­tan­ta­mat pai­kal­lis­leh­det Poh­jois-Poh­jan­maal­la.

Nyt Ka­le­van omis­tuk­seen siir­ty­vät Jout­sen Me­di­an pai­kal­lis­leh­det Koil­lis­sa­no­mat, Ii­jo­ki­seu­tu, Pu­das­jär­vi-leh­ti, Ran­ta­la­keus, Sii­ka­jo­ki­laak­so ja Ou­lu-leh­ti sekä Kol­mi­o­kir­jan noin kuu­si­kym­men­tä ai­ka­kaus­leh­teä. Li­säk­si jär­jes­te­lyn myö­tä Ka­le­van omis­tuk­seen tu­le­vat omis­tu­so­suu­det Ou­lun Suo­ra­ja­ke­lu Oy:stä ja Kuu­sa­mos­sa toi­mi­vas­ta Koil­lis­ja­ke­lu Oy:stä.

JOUT­SENMe­di­an toi­mi­tus­joh­ta­ja Sau­li Hui­ku­ri ker­too, et­tä Jout­sen Me­di­an lii­ke­toi­min­nas­ta oli kiin­nos­tu­nut use­am­pi­kin taho. Yh­tiö ha­lu­si kui­ten­kin so­pi­muk­seen Ka­le­van kans­sa, jot­ta Poh­jois-Suo­mes­sa oli­si riit­tä­vän suu­ri toi­mi­ja pi­tä­mäs­sä alu­een puo­lia.

– Tämä so­pi­mus tur­vaa myös pa­rem­min ny­kyi­set työ­pai­kat ja tuo työn­te­ki­jöil­le laa­jem­mat mah­dol­li­suu­det ha­keu­tua uu­sien me­di­a­toi­min­to­jen pii­riin sekä sa­mal­la ke­hit­tää omaa osaa­mis­taan, hän ar­vi­oi.

Hui­ku­ri ar­vi­oi myös, et­tä jär­jes­te­ly on myön­tei­nen Jout­sen Me­di­an osak­kei­den ar­von ke­hit­ty­mi­sen kan­nal­ta. Jout­sen Me­dia jat­kaa Suo­men Kes­kus­tan ää­nen­kan­nat­ta­jan Suo­men­maan jul­kai­se­mis­ta. Li­säk­si sen omis­tuk­seen jää eräi­tä toi­mi­ti­lo­ja.

YRI­TYS­KAU­PAN to­teu­tu­mi­nen vaa­tii vie­lä Jout­sen Me­di­an yh­ti­ö­ko­kouk­sen hy­väk­syn­nän. Yli­mää­räi­nen yh­ti­ö­ko­kous pi­de­tään elo­kuun alus­sa. Jär­jes­te­lyl­lä on suu­rim­pien osak­kee­no­mis­ta­jien tuki.


Yhtiökokouspöytäkirja

Joutsenmedian yhtiökokous pidettiin 23.4.2018. Voit ladata yhtiökokouksenpöytäkirjan täältä


Yhtiökokouskutsu

Joutsen Media Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 23.4.2018 kello
09:00 yhtiön pääkonttorilla, osoitteessa Lekatie 4, 90140 Oulu.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 2,00
euroa kullekin yhtiön osakkeelle.

Kokousasiakirjat
Tilinpäätösasiakirjat ja muut yhtiökokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Lekatie 4, 90140 Oulu.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona
18.4.2018 kello 16:00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella
Joutsen Media Oy, Maritta Parkkinen, PL 52, 90101 Oulu tai
puhelimitse numeroon 044-7370332/Maritta Parkkinen tai sähköpostilla
osoitteeseen maritta.parkkinen@joutsenmedia.fi .
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisajan
päättymiseen mennessä.

Kahvitarjoilu
Oulussa 20.3.2018
HALLITUS


Osakekirjojen vaihto 1.8.2017 alkaen

Nykyisten osakekirjojen viimeisen osakelipun nro 10 tultua käytetyksi tämän kevään osingon nostamiseen Joutsen Media Oy:n (ent. Suomenmaa-yhtiöt Oy) hallitus on päättänyt vaihtaa vanhat osakekirjat uusiin Joutsen Media Oy:n osakekirjoihin.

Vanhat osakekirjat pyydämme toimittamaan joko henkilökohtaisesti yhtiömme pääkonttoriin Lekatie 4, Oulu, tai postitse Joutsen Media Oy/ osakeasiat, PL 52, 90101 OULU. Huomatkaa, että osakekirja on arvopaperi ja että postitus tapahtuu osakkeenomistajan riskillä. Postilla on tarjottavana arvolähetyspalveluita.

Lisätietoja tarvittaessa antavat:

Maritta Parkkinen
puh. 044 7370332
maritta.parkkinen@joutsenmedia.fi

Arja Kylli
puh. 044 7370220
arja.kylli@joutsenmedia.fi

 

Mikäli osakkeenomistajan omistus ei suoraan käy ilmi luovutettavista osakekirjoista, on osakkeenomistajan esitettävä riittävä ja luotettava selvitys omistusoikeudestaan osakkeisiin (ns. saantoselvitys).

  • Mikäli osake on hankittu kaupalla, tarvitaan kauppakirja ja verotoimistolle esitetty varainsiirtoveroilmoitus tai muu vastaava selvitys.
  • perintönä, tarvitaan vahvistettu tai rekisteröity perukirja tai perukirja sukuselvityksineen sekä lisäksi lainvoimainen perinnönjakokirja.
  • testamentilla, tarvitaan edellisessä kohdassa mainitun selvityksen lisäksi testamentti. selvitys testamentin lainvoimaisuudesta.
  • osituksessa, tarvitaan lainvoimainen ositussopimus.
  • lahjana, tarvitaan lahjakirja.
  • osake on kadonnut, tarvitaan saantoselvityksen lisäksi käräjäoikeuden päätös osakekirjan kuolettamisesta.

Liitteet:


Joutsen Media Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.4.2017

Joutsen Media Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2017 klo 8:00.
Katso tästä yhtiökokouksen pöytäkirja.


Joutsen Media Oy yhtiökokouskutsu

Joutsen Media Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21.4.2017 kello 08:00 yhtiön pääkonttorilla, osoitteessa Lekatie 4, 90140 Oulu.

Katso lisätietoja tästä liitteestä.

Kiinteistö Oy Kuusamon Sanomatalon fuusio Joutsen Media Oy:hyn.