Joutsen Media Oy Yhtiökokouskutsu

JOUTSEN MEDIA OY

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Joutsen Media Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 27.11.2019 kello 08:30 alkaen. Kokouspaikka on Scandic Oulu City, Saaristonkatu 4, 90100 Oulu. Ilmoittautuminen klo 08:00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään lopputilitys.

Kokousasiakirjat

Lopputilitysasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön toimistolla osoitteessa Rantakatu 3, 90100 Oulu ja internetsivulla www.joutsenmedia.fi.

Joutsen Media Oy lopputilitys 19.11.2019
Joutsen Media Oy Selvitysmenettelykertomus 19.11.2019
Joutsen Media Oy tilintarkastuskertomus 2019 lopputilitys
(oheisia pdf-dokumentteja voi avata pdf-lukuohjelmalla, jonka voi ladata esim. Adoben sivuilta)

Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään perjantaina 22.11.2019 kello 12:00 mennessä joko internetsivulla www.joutsenmedia.fi, sähköpostilla osakeasiat@joutsenmedia.fi, kirjallisesti osoitteella Joutsen Media Oy, c/o JV Lakiasiat Oy, Rantakatu 3, 90100 Oulu tai puhelimitse 044-7370332/Maritta Parkkinen. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Oulu, 11.11.2019

SELVITYSMIES

Kokouskutsu pdf-muodossaIlmoittautumislinkki


Osakeasioiden asiakaspalvelun käynti- ja postiosoite muuttunut 4.9.2019 lähtien

Uusi käynti- ja postiosoite 4.9.2019 lähtien: 
c/o JV Lakiasiat Oy
Rantakatu 3, 90100 Oulu

———————————-

Joutsen Median osakeasiat
Maritta Parkkinen
puh. 044 7370 332
osakeasiat@joutsenmedia.fi
Käynti- ja postiosoite: c/o JV Lakiasiat Oy. Rantakatu 3, 90100 Oulu
ASIAKASPALVELU AVOINNA KESKIVIIKKOISIN klo 9-15.


Joutsen Media Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja 25.3.2019

Joutsen Media Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja 25.3.2019 pdf-muodossa


Joutsen Media Oy tilinpäätös 1.1.-31.12.2018

Joutsen Media Oy tilinpäätös 1.1.-31.12.2018 pdf-muodossa.


Hallituksen ehdotus yhtiön asettamisesta selvitystilaan

JOUTSEN MEDIA OY
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.3.2019

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖN ASETTAMISESTA SELVITYSTILAAN

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää:
– asettaa yhtiön selvitystilaan 1.4.2019 alkaen;
– valita yhtiölle yhden selvitysmiehen;
– valita selvitysmieheksi suostumuksensa mukaisesti varatuomari Jouni Vainionpään; ja
– että selvitystilan aikana tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajana KHT Pekka Alatalo ja varatilintarkastajana KHT Tapio Raappana.

Oulu, 15.2.2019
Hallitus


Yhtiökokouskutsu: Kokous 25.3.2019

JOUTSEN MEDIA OY

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Joutsen Media Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 25.3.2019 kello 14:00 alkaen Radisson Blu Hotel, Oulussa osoitteessa Hallituskatu 1, 90100 Oulu.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä päätetään yhtiön asettamisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksettaisiin 4,50 euroa/osake.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lekatie 4, 90150 Oulu ja internetsivulla www.joutsenmedia.fi.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 20.3.2019 kello 16:00 mennessä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautumisen voi suorittaa myös kirjallisesti osoitteella Joutsen Media Oy, Maritta Parkkinen, PL 52, 90101 Oulu tai puhelimitse numeroon 044-7370332/Maritta Parkkinen tai sähköpostilla osoitteeseen osakeasiat@joutsenmedia.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Oulussa 13.2.2019

HALLITUS


Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Joutsen Media Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 1.8.2018

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja


Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Joutsen Median hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi:


Kaleva ostaa valtaosan Joutsen Median toiminnoista

VAL­TA­O­SAJout­sen Me­di­an toi­min­nois­ta siir­tyy Ka­le­van omis­tuk­seen. Ou­lu­lai­set me­di­ayh­ti­öt ovat so­pi­neet lii­ke­toi­min­ta- ja osa­ke­kaup­po­ja si­säl­tä­väs­tä jär­jes­te­lys­tä, joka as­tuu voi­maan vii­meis­tään lo­ka­kuun alus­sa tänä vuon­na.

Koil­lis­sa­no­mat on Ka­le­van omis­tuk­seen siir­ty­vien leh­tien jou­kos­sa.

MO­LEM­PIENyh­ti­öi­den toi­mi­tus­joh­ta­jat – Ka­le­van Juha Laak­ko­nen ja Jout­sen Me­di­an Sau­li Hui­ku­ri – to­te­a­vat, et­tä ta­voit­tee­na on en­nen kaik­kea var­mis­taa laa­duk­kai­den pai­kal­lis­ten si­säl­tö­jen ja pal­ve­lu­jen tar­jon­ta poh­jois­suo­ma­lai­sil­le.

Ka­le­van toi­mi­tus­joh­ta­ja Laak­ko­nen ko­ros­taa, et­tä di­gi­ta­li­saa­tio ja glo­baa­li kil­pai­lu muok­kaa­vat vah­vas­ti me­dia-alaa. Me­nes­ty­mi­nen vaa­tii alan yri­tyk­sil­tä en­tis­tä le­ve­äm­piä har­ti­oi­ta, min­kä vuok­si kon­so­li­doi­tu­mi­nen ete­nee. Hyvä osoi­tus täs­tä on nyt to­teu­tet­ta­va yri­tys­jär­jes­te­ly.

– Saam­me Ka­le­val­le li­sää voi­ma­va­ro­ja tuot­taa di­gi­taa­li­sia tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja, mut­ta tämä jär­jes­te­ly teh­dään myös pai­kal­li­suu­den puo­les­ta. Us­kom­me et­tä laa­duk­kai­ta pai­kal­li­sia tuot­tei­ta kai­va­taan ja ky­sy­tään, hän to­te­aa.

Laak­ko­nen muis­tut­taa li­säk­si, et­tä Ka­le­van stra­te­gi­an mu­kais­ta on ha­kea kas­vua niin hank­ki­mal­la omis­tuk­seen­sa me­di­oi­ta kuin luo­mal­la uu­sia mark­ki­noin­ti­pal­ve­lu­ja ja -alus­to­ja. Vas­ti­kään Ka­le­va on os­ta­nut Al­ma Me­di­an La­pis­sa il­mes­ty­vät leh­det ja sitä en­nen Al­ma Me­di­an kus­tan­ta­mat pai­kal­lis­leh­det Poh­jois-Poh­jan­maal­la.

Nyt Ka­le­van omis­tuk­seen siir­ty­vät Jout­sen Me­di­an pai­kal­lis­leh­det Koil­lis­sa­no­mat, Ii­jo­ki­seu­tu, Pu­das­jär­vi-leh­ti, Ran­ta­la­keus, Sii­ka­jo­ki­laak­so ja Ou­lu-leh­ti sekä Kol­mi­o­kir­jan noin kuu­si­kym­men­tä ai­ka­kaus­leh­teä. Li­säk­si jär­jes­te­lyn myö­tä Ka­le­van omis­tuk­seen tu­le­vat omis­tu­so­suu­det Ou­lun Suo­ra­ja­ke­lu Oy:stä ja Kuu­sa­mos­sa toi­mi­vas­ta Koil­lis­ja­ke­lu Oy:stä.

JOUT­SENMe­di­an toi­mi­tus­joh­ta­ja Sau­li Hui­ku­ri ker­too, et­tä Jout­sen Me­di­an lii­ke­toi­min­nas­ta oli kiin­nos­tu­nut use­am­pi­kin taho. Yh­tiö ha­lu­si kui­ten­kin so­pi­muk­seen Ka­le­van kans­sa, jot­ta Poh­jois-Suo­mes­sa oli­si riit­tä­vän suu­ri toi­mi­ja pi­tä­mäs­sä alu­een puo­lia.

– Tämä so­pi­mus tur­vaa myös pa­rem­min ny­kyi­set työ­pai­kat ja tuo työn­te­ki­jöil­le laa­jem­mat mah­dol­li­suu­det ha­keu­tua uu­sien me­di­a­toi­min­to­jen pii­riin sekä sa­mal­la ke­hit­tää omaa osaa­mis­taan, hän ar­vi­oi.

Hui­ku­ri ar­vi­oi myös, et­tä jär­jes­te­ly on myön­tei­nen Jout­sen Me­di­an osak­kei­den ar­von ke­hit­ty­mi­sen kan­nal­ta. Jout­sen Me­dia jat­kaa Suo­men Kes­kus­tan ää­nen­kan­nat­ta­jan Suo­men­maan jul­kai­se­mis­ta. Li­säk­si sen omis­tuk­seen jää eräi­tä toi­mi­ti­lo­ja.

YRI­TYS­KAU­PAN to­teu­tu­mi­nen vaa­tii vie­lä Jout­sen Me­di­an yh­ti­ö­ko­kouk­sen hy­väk­syn­nän. Yli­mää­räi­nen yh­ti­ö­ko­kous pi­de­tään elo­kuun alus­sa. Jär­jes­te­lyl­lä on suu­rim­pien osak­kee­no­mis­ta­jien tuki.


Yhtiökokouspöytäkirja

Joutsenmedian yhtiökokous pidettiin 23.4.2018. Voit ladata yhtiökokouksenpöytäkirjan täältä