Kaleva ostaa valtaosan Joutsen Median toiminnoista

VAL­TA­O­SAJout­sen Me­di­an toi­min­nois­ta siir­tyy Ka­le­van omis­tuk­seen. Ou­lu­lai­set me­di­ayh­ti­öt ovat so­pi­neet lii­ke­toi­min­ta- ja osa­ke­kaup­po­ja si­säl­tä­väs­tä jär­jes­te­lys­tä, joka as­tuu voi­maan vii­meis­tään lo­ka­kuun alus­sa tänä vuon­na.

Koil­lis­sa­no­mat on Ka­le­van omis­tuk­seen siir­ty­vien leh­tien jou­kos­sa.

MO­LEM­PIENyh­ti­öi­den toi­mi­tus­joh­ta­jat – Ka­le­van Juha Laak­ko­nen ja Jout­sen Me­di­an Sau­li Hui­ku­ri – to­te­a­vat, et­tä ta­voit­tee­na on en­nen kaik­kea var­mis­taa laa­duk­kai­den pai­kal­lis­ten si­säl­tö­jen ja pal­ve­lu­jen tar­jon­ta poh­jois­suo­ma­lai­sil­le.

Ka­le­van toi­mi­tus­joh­ta­ja Laak­ko­nen ko­ros­taa, et­tä di­gi­ta­li­saa­tio ja glo­baa­li kil­pai­lu muok­kaa­vat vah­vas­ti me­dia-alaa. Me­nes­ty­mi­nen vaa­tii alan yri­tyk­sil­tä en­tis­tä le­ve­äm­piä har­ti­oi­ta, min­kä vuok­si kon­so­li­doi­tu­mi­nen ete­nee. Hyvä osoi­tus täs­tä on nyt to­teu­tet­ta­va yri­tys­jär­jes­te­ly.

– Saam­me Ka­le­val­le li­sää voi­ma­va­ro­ja tuot­taa di­gi­taa­li­sia tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja, mut­ta tämä jär­jes­te­ly teh­dään myös pai­kal­li­suu­den puo­les­ta. Us­kom­me et­tä laa­duk­kai­ta pai­kal­li­sia tuot­tei­ta kai­va­taan ja ky­sy­tään, hän to­te­aa.

Laak­ko­nen muis­tut­taa li­säk­si, et­tä Ka­le­van stra­te­gi­an mu­kais­ta on ha­kea kas­vua niin hank­ki­mal­la omis­tuk­seen­sa me­di­oi­ta kuin luo­mal­la uu­sia mark­ki­noin­ti­pal­ve­lu­ja ja -alus­to­ja. Vas­ti­kään Ka­le­va on os­ta­nut Al­ma Me­di­an La­pis­sa il­mes­ty­vät leh­det ja sitä en­nen Al­ma Me­di­an kus­tan­ta­mat pai­kal­lis­leh­det Poh­jois-Poh­jan­maal­la.

Nyt Ka­le­van omis­tuk­seen siir­ty­vät Jout­sen Me­di­an pai­kal­lis­leh­det Koil­lis­sa­no­mat, Ii­jo­ki­seu­tu, Pu­das­jär­vi-leh­ti, Ran­ta­la­keus, Sii­ka­jo­ki­laak­so ja Ou­lu-leh­ti sekä Kol­mi­o­kir­jan noin kuu­si­kym­men­tä ai­ka­kaus­leh­teä. Li­säk­si jär­jes­te­lyn myö­tä Ka­le­van omis­tuk­seen tu­le­vat omis­tu­so­suu­det Ou­lun Suo­ra­ja­ke­lu Oy:stä ja Kuu­sa­mos­sa toi­mi­vas­ta Koil­lis­ja­ke­lu Oy:stä.

JOUT­SENMe­di­an toi­mi­tus­joh­ta­ja Sau­li Hui­ku­ri ker­too, et­tä Jout­sen Me­di­an lii­ke­toi­min­nas­ta oli kiin­nos­tu­nut use­am­pi­kin taho. Yh­tiö ha­lu­si kui­ten­kin so­pi­muk­seen Ka­le­van kans­sa, jot­ta Poh­jois-Suo­mes­sa oli­si riit­tä­vän suu­ri toi­mi­ja pi­tä­mäs­sä alu­een puo­lia.

– Tämä so­pi­mus tur­vaa myös pa­rem­min ny­kyi­set työ­pai­kat ja tuo työn­te­ki­jöil­le laa­jem­mat mah­dol­li­suu­det ha­keu­tua uu­sien me­di­a­toi­min­to­jen pii­riin sekä sa­mal­la ke­hit­tää omaa osaa­mis­taan, hän ar­vi­oi.

Hui­ku­ri ar­vi­oi myös, et­tä jär­jes­te­ly on myön­tei­nen Jout­sen Me­di­an osak­kei­den ar­von ke­hit­ty­mi­sen kan­nal­ta. Jout­sen Me­dia jat­kaa Suo­men Kes­kus­tan ää­nen­kan­nat­ta­jan Suo­men­maan jul­kai­se­mis­ta. Li­säk­si sen omis­tuk­seen jää eräi­tä toi­mi­ti­lo­ja.

YRI­TYS­KAU­PAN to­teu­tu­mi­nen vaa­tii vie­lä Jout­sen Me­di­an yh­ti­ö­ko­kouk­sen hy­väk­syn­nän. Yli­mää­räi­nen yh­ti­ö­ko­kous pi­de­tään elo­kuun alus­sa. Jär­jes­te­lyl­lä on suu­rim­pien osak­kee­no­mis­ta­jien tuki.