yritysasiakkaan rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Joutsenmedian– yrityskontaktirekisteri

Laatimispäivä: 24.5.2018

 1. Rekisterinpitäjä

Joutsen Media Oy (Y-tunnus: 0187307-3)

Lekatie 4, Oulu

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Tietohallinto

 1. Rekisterin nimi

Joutsen Media Oy:n yrityskontaktirekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys sekä asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito

Joutsenmedian tarjoaminen tuotteiden myynti, markkinointi, laskutus ja toteuttaminen.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan eri osa-alueiden suunnitteluun, kehittämiseen ja seurantaan sekä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muut vastaavat toimenpiteet.

Joutsen Media Oy käyttää säännöllisesti tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Joutsen Media Oy:n lukuun henkilötietolain 5§:ssä tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita.

 1. Rekisterin tietosisältö

Henkilön perustiedot kuten:

 • nimi
 • tarvittavat yhteystiedot kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, www-osoite
 • markkinointikiellot
 • Y-tunnus, toimiala, ostotapahtumat,

Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot kuten

 • erilaiset asiakkuus-, asiointi-, tilaus- ja palvelutiedot kuten tuote-, osto-, hinta-, etu-, tarjous-, toimitus-, laskutus-, perintä-, tyytyväisyys-, reklamaatio- ja muut tarpeelliset tiedot.
 • arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet
 • Joutsen median työntekijöiden lisäämät kontakti
 • Asiakkaan omat yhteydenotot ( puhelimitse, sähköpostilla, verkkosivuilta, kirjeitse)
 • Yritysjärjestöjen omat yritysrekisterit.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Joutsen Media Oy:n yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin henkilötietolain puitteissa. Joutsen Media Oy voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Tiedot ovat suojattuja kulunvalvonnalla, ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin.

 1. Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, sekä oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää, tilattujen hyödykkeiden tai asiakkuuden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä seuraavaan osoitteeseen: Joutsen Media Oy, Tilaajapalvelu, PL 52, 90101 Oulu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.